Plán obhajob 28. a 29. června 2017

Pokyny pro zpracování diplomové práce | Pokyny u konkurence

Škola je ze zákona povinna zveřejňovat diplomové práce ve svém informačním systému.

Postup odevzdávání bude následující:
  • Student práci v potřebném předstihu převede do pdf a vloží ji do KOSu (pokud je práce správně zadána, měli byste již cca čtrnáct dní po převzetí zadání v menu KOSu -asi někde napravo v ostatní- mít možnost vložit pdf závěrečné práce - pokud ne, informujte mne, chyba se musí najít včas). Nezapomeňte zadat klíčová slova a abstrakt a obojí i anglicky.
  • musíte přesvědčit vedoucího diplomoví práce, aby v KOSu na podobném místě potvrdil, že práce je přípustná k odevzdání,
  • svázanou diplomovou práci odevzdáte dvojmo u paní Sedlecké ((Dostanete nějaké potvrzení, nebo jí zavolám. V případě nepřítomnosti paní Sedlecké zkuste paní Vyhlídalovou (dveře 415).))
  • zápočet pak zapisuji já, zpravidla ve 308; poslední termín je daný termínem odevzdání podle harmonogramu školního roku, a protože to bývá pátek a studijní zavírají okolo 11, opravdu zde budu alespoň o hodinu dříve. V ostatní dny daného období můžete dopoledne kontaktovat dr. Šárku Němcovou, odpoledne mne.
  • v důsledku nahrání práce do KOSu a schválení vedoucím se vygeneruje v KOSu pověření pro recenzenta. Ten má posudek v pdf vložit rovněž do KOSu, stejně jako vedoucí BP/DP. Mají to stihnout nejpozději sedm dní před obhajobami (je to opravdu málo času)
  • pokud recenzent není z ČVUT, tak by měl e-mailem získat jednorázový přístup do KOSu. V tomto případě se s ním raději ještě zkontaktujte; posudek musí být doručen v originále, ručně podepsaný (zakládáme jej do spisu a zde elektronický podpis s omezenou životností nestačí). Také by měl vyplnit dohodu o provedení práce (= o napsání posudku), účtárna to chce ze zvyku také papírově (předává se naší sekretářce).
  • v KOSu si můžete vložené posudky přečíst. U obhajoby se předpokládá, že se s nimi předem seznámíte, takže na případné připomínky/otázky jste připraveni.
  • přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce a/nebo obhajobě BP/DP je třeba na studijním v termínech podle harmonogramu školního roku (bývá to nejpozději týden před týdnem, ve kterém probíhají obhajoby), u TZSI je třeba uvést, že budete obhajovat na U12110.


Kromě výše uvedeného musí diplomová práce stále obsahovat celý text diplomové práce znovu elektronicky - nejlépe pdf, ale přípustné jsou i formáty .doc, .docx, .odt, .htm, .html apod., nejlépe na přiloženém CD (alternativně SD karta či USB flash disk). Přikládání dat na CD vypadá anachronicky, ale je splněním požadavku, že data ukládaná do KOSu jsou současně archivována i na ústavech. CD je stále nejlevnější řešení, jak to provést.
Pokud se v rámci práce pracuje s dokumentací, měla by nějakým způsobem být také přiložena (pokud je výkres kreslen ručně, tak asi po částech vyfotit či naskenovat). Pokud se pracuje s fotografiemi, měly by být také na CD.
U dat zde mohou být náhradní (generovaná) data, pokud data samotná nejsou součástí práce, a podléhají například utajení.
Pokud je součástí práce napsání programu/vytvoření aplikace, musí být na přiloženém CD i tento program/aplikace, a to včetně zdrojových kódů. Pokud používáte nějaké své programy a nechcete je zveřejnit, odkažte na ně jako na autocitaci; nebudou se pak ale považovat za část obhajované práce (je-li program či aplikace jedinou součástí práce, pak je samozřejmě důsledkem neobhájení práce).
Archivované práce (ve svázané formě) jsou umístěny (10 let) v knihovně příslušného ústavu FS, kde jsou k dispozici k nahlédnutí; mimo fakultu práce nepůjčujeme.

Návrh definitivního zadání

Návrh definitivního zadání sepisuje vedoucí po dohodě s diplomantem a předávají je paní Sedlecké mailem. Abychom na něco nezapoměli, máme na našem ústavu připravený Formulář pro definitivní zadání BP/DP. Od roku 2016/17 se bude vše vyplňovat jen v KOSu. Hotové zadání ale dostanete vytištěné, protože je na něm podpis děkana (častěji proděkana) a kulaté razítko.

Obsah diplomové práce

Citace literatury

Při citacích se držte pravidel, běžných v technické literatuře, viz například stránky naší knihovny. Zde jsou ostatně i pokyny pro napsání diplomové práce. Bohužel nemohu doporučit českou normu, která předepisuje například kulaté závorky místo hranatých. Pokud odkazy generujete na stránkách www.knihovny.cvut.cz, můžete použít například formát IEEE. U on-line zdrojů vždy uvádějte datum citace (přesná forma je nepodstatná, datum v závorce v jakémkoli formátu je postačující).

Ukázka šablony pro Latex

Šablona v .zip | přeložený výsledek. Zbývá zdůraznit, že zejména není předepsáno řádkování, velikost písma, způsob zalomení stránky a podobně. Pokud použijete tuto šablonu, dodržíte pravidla, která navrhl jeden z vašich spolužáků.

Kdy odevzdat?

Důsledkem termínu na konci června je, že práci je třeba odevzdat čtrnáct dní před obhajobou (posudky musí být k dispozici sedm dní před obhajobou; konzultujte svého oponenta, zda mu to takto pozdě stačí, popřípadě mu můžete nabídnout zaslání pdf práce v předstihu). Přihlášení ke státní zkoušce lze odložit žádostí na studijním oddělení (nechte si podepsat doporučení od doc. Chyského), ale i studijní potřebuje alespoň pět dní na administrativu. Pokud ovšem chybějící zkoušky nedoplníte a práci jste odevzdali, doporučuji obhájit alespoň práci (a státní závěrečné zkoušky pak nechat na leden; lednové SZZ probíhají zpravidla první a druhý týden v únoru). O všech odkladech (i jejich schválení) informujte především sekretářku ústavu.

U bakalářského studia lze obhájit práci a prodloužit o celý rok. Pak lze snáze nastoupit do magisterského studia, bez problémů se zdravotní pojišťovnou apod., než po obhajobě v lednu.

Pokud budete prodlužovat o rok, nově platí, že musíte získat 20 kreditů z každého semestru z povinných a povinně volitelných předmětů (dříve stačily volitelné). Pokud vám nezbývá dostatek předmětů na druhé zapsání, můžete požádat proděkana o výjimku a zapsat si předmět navazujícího studia (max. 2 za semestr?). Tento předmět se ale zapíše do individuálního studijního plánu a je nutné jej dokončit (splnit na první zapsání).

Protože student si může zapsat libovolný předmět z jiného studijního programu a je mu počítán jako volitelný, můžete si zapsat i další předměty ze specializace, kterou se chystáte studovat. Ty dokončit není nutné. Je tedy na zvážení, zapsání kterých si nechat oficiálně schválit proděkanem (některé jsou lehčí než jiné). V prvních dvou týdnech magisterského studia pak je třeba požádat proděkana o uznání všech předmětů získaných před zahájením studia (jednorázově za všechny semestry).