Technická kybernetika

Doktorský studijní program Technická kybernetika zajišťuje studium a disertace doktorandů v disciplínách náročných aplikací automatického řízení, monitorování a informačních systémů jak v průmyslu tak i v dalších oblastech. Z jeho názvu vyplývá interdisciplinární charakter oboru, neboť rozvíjené principy řízení a zpracování informací jsou v různých oborech výroby, techniky a přírodních věd společné. Tato interdisciplinární povaha inspiruje k zobecňování specializovaných zkušeností s řízením a informačním zabezpečením a jejich přenosu mezi různými obory techniky. Z této obecné charakteristiky vyplývá dvojí typ zaměření disertačních prací:

  1. doktorand směřuje k aplikaci známého principu v takové oblasti, kde je řešení nové ,
  2. doktorand dosáhne původního přínosu i v obecném metodickém aparátu technické kybernetiky.

Zajímá vás, čím se nyní zabýváme?
Členové katedry (i doktorandi) své výsledky prezentují na každoročních seminářích. Pro ukázku se můžete podívat na sborník odborného semináře Želiv"08, Třeboň"09 Kostelec"10 Herbertov"11 či Křivoklát"12 (jsou pojmenovány podle místa konání; poznámka: sborník je publikován na CD, nebyl optimalizován pro internet).
Pokud u nás budete studovat v doktorském studiu, budete muset podobný referát také napsat. Kromě výjezdního zasedání jej lze přednést i na schůzi některé pracovní skupiny (v Praze, pokud nesnášíte cestování).

Nabídka témat doktorského studia

Ústav má téměř čtyřicet studentů doktorského studijního programu. Přesto nestačíme pokrýt všechna témata, která bychom rádi řešili spolu s našimi doktorandy. Otevíráme tedy další nabídku výzkumných témat a vyzýváme budoucí doktorandy, aby kontaktovali buď předsedu oborové rady, profesora Zítka, nebo ještě lépe zástupce vedoucího Ústavu, profesora Bílu, na adresu bila@vc.cvut.cz. Podrobnější informace o jednotlivých tématech si lze vyžádat e-mailem u jednotlivých školitelů.

TECHNICKÁ KYBERNETIKA

Prof.Ing. Jiří  Bíla, DrSc. Využití fuzzy modelování v systémech monitorování a dohlížecího řízení (Supervising Control) procesů a systémů.
Využití neuronových sítí v systémech monitorování a dohlížecího řízení (Supervising Control) procesů a systémů.
Vývoj ontologií pro podporu řešení inženýrských úloh.
Prof.Ing. Milan Hofreiter, CSc. Diagnostika poruch technologických procesů
Využití nástrojů pro zpracování obrazové informace pro řízení
Řízení nelineárních stochastických procesů.
Prof.Ing. Pavel Zítek, DrSc. Využití statických modelů v návrhu řízení s vnitřním modelem a v detekci poruchových stavů.
Model solárního řasového fotobioreaktoru jako systému se zpožděními.
Prof.Ing. Michael Valášek, DrSc. Výstupní zpětná vazba s dopravním zpožděním v aplikaci na tlumení vibrací.
Prof.Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. Bezdemontážní diagnostika spalovacích motorů.
Výběr aktuátoru a jeho rozpracování pro malé elektromechanické akční členy, vhodný pro univerzální použití.
Prof.Ing. Bohumil Šulc, CSc. Prediktivní řízení pro reálné provozní podmínky.
Hybridní řízení a modelování procesů.
Regulace s pokročilou uživatelskou podporou.
Počítačová podpora nestandardních návrhů regulačních algoritmů.
Doc.Ing. Josef Kokeš, CSc. Aplikace prvků umělé inteligence, zejména multiagentních systémů.
Predikce a řízení nestacionárních systémů metodami umělé inteligence.
Doc.Ing. Jan Chyský, CSc. Model zařízení pro pasterizaci a návrh vhodného algoritmu pro jeho řízení.
Model a simulace chování spřažené elektromechanické soustavy měnič-motor-převodovka.
Algoritmy a metody řízení technických zařízení.
Prof.Ing. Jaromír Volf, DrSc. Snímání a zpracování biomechanických signálů se zaměřením na zrak.
Snímání a zpracování biomechanických signálů se zaměřením na hmat.
Doc.Ing. Stanislava  Papežová, CSc. Digitální zpracování biologického signálu pro počítačovou podporu diagnostiky a terapie.
Interakce elektromagnetického pole a živého organismu a tkání.
Prof.Ing. Jaroslav Novák, CSc. Výzkum a optimalizace regulačních struktur synchronních strojů v mechatronických systémech v dopravní technice.
Doc.Ing. Petr Klán, CSc. Sémanticky orientovaná komunikace v senzorových sítích.

PŘESNÁ MECHANIKA  A OPTIKA

Prof.Ing. Karel Studenovský, DrSc. Dálkové a úhlové snímače polohy; principy, přesnost, aplikace.
Doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. Bezkontaktní měření teploty; metody, přesnost, experimentální porovnání.

Povinnosti interního doktoranda zahrnují přítomnost na ústavu v rozsahu 20 hodin týdně; do toho se počítá veškerá práce pro ústav a také studium (je tedy možné mít dva dny v týdnu volno, například na zaměstnání). V prvních dvou ročnících je třeba zvládnout minimálně pět předmětů z nabídky ústavu, resp. po dohodě se školitelem z nabídky ČVUT - ze tří z nich je třeba složit doktorskou státní zkoušku. Dále je povinná pedagogická praxe (pomoc při výuce) v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně (dvě dvouhodinovky) každý semestr - protože to není možné, tak zpravidla v zimním semestru více a v letním méně. Povinná je 1x prezentace práce na tématu v angličtině (například SVOČ), 1x v češtině (například na semináři ústavu). Vhodné je psát články do odborných časopisů. Třetí rok je vyhražen na napsání disertační práce.
Interní doktorand dostává stipendium a zpravidla se daří zajistit ubytování na některé z dejvických kolejí. Více informací o doktorském studiu například na adrese ivo.bukovsky@fs.cvut.cz.
Povinnosti při kombinovaném studiu - odpadá přítomnost na katedře a pedagogická praxe. Stále však platí požadavky na složení zkoušek z předmětů (některé není třeba navštěvovat, lze je řešit samostudiem, ale nikoli všechny), a požadavky na publikace a vystoupení před publikem. Student v kombinovaném studiu nepobírá stipendium, práci musí obhájit do sedmi let od přijetí ke studiu.
Požadavky na uchazeče: Dokončené magisterské vzdělání, nejlépe strojní nebo elektrotechnická fakulta, obecně jakákoli technická či přírodovědná fakulta (pro přijetí na magisterské studium je podmínkou v bakalářském absolvovat alespoň dva semestry matematiky, pro doktorské to zřejmě bude platit také, ale rozhodne přijímací komise). Zájem o některé téma či oblast.
Přijímací řízení - student musí složit ústní přijímací zkoušku před komisí. Ta může být svolána v termínu dle zájmu studentů, ale kritické datum pro podání přihlášky je začátek června; při pozdějším datu nelze zaručit, že student bude přijat již od začátku dalšího akademického roku v říjnu. Jen ve výjimečných případech lze zahájit studium i letním semestrem.
Nabídka předmětů ústavu - v seznamu na adrese kos.fs.cvut.cz je třeba vyhledat předměty, začínající W14, W36 nebo nejčastěji W37, které vypisuje náš ústav (aktuálnější přehled pro nepřihlášené uživatele zatím nemáme), ale můžete studovat i předměty z jiných ústavů, nebo dokonce z jiné fakulty (někteří studenti měli zapsán jeden či dva předměty z FEL). Kódy všech doktorských předmětů na Fakultě strojní začínají W.
I pro Fakultu strojní platí údaje na stránce http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/vav/phd.

Další informace o ústavu: Ústav přístrojové a řídicí techniky.