Jak má vypadat posudek?

Základní požadavky na posudek:

Jazyk - všeobecně se za přijatelné považují čeština, slovenština nebo angličtina. Jiné jazyky by bylo třeba předběžně dojednat.

Obsah - posudek musí obsahovat:

Na pořadí bodů ani dílčích informací uvnitř příliš nezáleží, můžete použít úplně jiné, pokud to považujete za rozumné.

V posudku recenzenta může být jméno vedoucího diplomové práce, v posudku vedoucího dp nemá jméno recenzenta co dělat.

Přikládám ukázku, i když tahle není příliš zdařilá.

Pro ohodnocení (klasifikaci) použijte výhradně tyto slovní termíny (současně s příslušným písmenem):

Klasifikační stupeň ECTS

A

B

C

D

E

F

Česky

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Anglicky

excellent

very good

good

satisfactory

sufficient

unsufficient

Pokud použijete stupeň F, prosím uveďte jej slovy:

"... práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm F (nedostatečně)." (či "jako nedostatečnou (F)").

Důvody pro stupeň F musí být z posudku jasně zřejmé. Prosím, takové případy hlaste dostatečně předem! (taková práce by neměla být připuštěna k obhajobě a může být třeba změnit pořadí obhajob, přičemž účastníci by měli být informováni alespoň v týdenním předstihu). Výjimkou by zřejmě mohl být případ, kdy se například porušení autorských práv zjistí až při podrobném nebo opakovaném studiu textu práce.

Oponent je členem státní zkušební komise a je u obhajoby vítán.

Pokud není oponent z ČVUT, musí vyplnit dokument ve Wordu. Toto je verze z roku 2013, možná dostanete novější. Ještě poštou či nějak podobně dostane pověření napsat oponentní posudek (bude se zpožděním, podle stavu odevzdávání bakalářských/diplomových prací).

Ještě dodatek k anglicky psaným posudkům - byla nám doporučena následující terminologie:

Dobrý den,

- Posudek vedoucího diplomové práce: REFERENCE OF DIPLOMA THESIS SUPERVISOR 
- Název diplomové práce: TITLE: ...................
- Vedoucí diplomové práce: DIPLOMA THESIS SUPERVISOR
- Recenzent diplomové práce: REVIEWER OF DIPLOMA THESIS
- Bakalářská práce: BACHELORS THESIS/WORK

Simona Jordáková

.