Co je obor PŘT?

Rostoucí složitost a vzájemná provázanost technologií a procesů staví do popředí aktuálnost a význam jejich monitorování a řízení, charakterizovanou potřebou

vhodnými, mnohdy nově navrženými prostředky a postupy získat, rychle a efektivně zpracovat a účinně technicky využít velké množství informací.

Přípravu strojních inženýrů pro tuto oblast uplatnění poskytuje obor

Přístrojová a řídicí technika

(PŘT)

vzniklý integrací oborů

Automatické řízení (AŘ),

Inženýrská informatika (II)

a

Přesná mechanika a optika (PMO),

a zajišťovaný

Ústavem přístrojové a řídicí techniky (Ú12110)

Nabízíme Vám obor, který není přímo spjat s určitým strojírenským odvět vím, ale je univerzální v tom, že jeho produkty dnes tvoří infrastrukturu všech moderních technických zařízení, výrobních technologií, dopravních prostředků apod. a přitom nachází široké uplatnění i mimo technickou sféru (ve službách, zdravotnictví, kultuře apod.).

Automatické řízení (AŘ), Inženýrská informatika (II) a Přesná mechanika a optika (PMO) poskytují inženýrskou kvalifikaci použitelnou ve velmi širokém okruhu profesí. Proto v nabídce předmětů oborového studia jsou zastoupeny všechny potřebné discipliny, k nimž zejména náleží konstrukce přístrojů, zpracování informací a jejich využití k řízení procesů.

Problematiku oboru Vám představujeme v pěti stěžejních odvětvích, do nichž spadá jak hlavní část výuky, tak i témat diplomových prací:

Řídicí a monitorovací systémy

V tradičních strojních oborech bylo ještě donedávna řízení zabezpečováno ústrojími, jež byla integrální součástí řízených zařízení a strojů. Moderní mikropočítačové řešení systémů řízení (např. leteckého motoru, šicího stroje, výrobního stroje atd.) přineslo zcela nový přístup k problematice řízení v tom, že řídicí funkce jsou specifikovány a realizovány v podstatě programovým způsobem, takže místo konstrukčních řešení vyžadují ve stále rostoucí míře řešení v oblasti aplikačního software. Tyto revoluční změny jsou ovšem doprovázeny zásadní inovací i v řešení senzorů a pohonů.

Kromě vlastních řídicích funkcí je dnes běžné řídicí systémy vybavovat schopností průběžně kontrolovat bezchybnost své činnosti a diagnostikovat případně vzniklé závady nebo poruchy.

Připomínáme tyto hlavní inovační tendence, které spolu s  integrací systémů řízení a schopností vzájemné komunikace jejich komponent určují vývoj nejen ve velkých průmyslových řídicích systémech, ale také ve funkci běžných spotřebních předmětů. Připomínáme je jako jednu z hlavních oblastí uplatnění absolventů oboru. Mimo jiné se takto zaměřené inženýrské vzdělání dobře uplatňuje v menších firmách, které jsou tržním prostředím nuceny rychle a často adaptovat a inovovat své výrobní programy.

Programovací techniky a softwarové inženýrství

Jakýkoliv typ inženýrské práce je dnes nemyslitelný bez důkladného pochopení a zvládnutí počítačových disciplín, jako jsou operační systémy, programovací techniky, metody návrhu programových projektů. Pro větší projekty tohoto druhu již nestačí jen chytré programátorské hlavy, ale je nutné použít speciálních podpůrných programátorských prostředků (CASE-Computer Aided Software Engineering).

Vlivem obrovského rozmachu počítačových aktivit v podnikatelském sektoru a s rozvojem informačních center v institucích služeb a státní správy, stala se znalost počítačových disciplín univerzální pracovní kvalifikací. Obzvláště je pak oceňovaná v kombinaci s profesí inženýrskou. Zájem o absolventy v této oblasti uplatnění je až překvapivě vysoký, s velmi příznivým platovým oceněním.

Informační systémy, umělá inteligence, neuronové sítě

Neodmyslitelnou součástí našeho života se staly informační systémy nejrůznějšího poslání. Informační systém informace nejen ukládá v datových strukturách databází , ale zejména řídí třídění a výběr informací právě vyžadovaných uživatelem podle zadané specifikace.

Složitější metody zpracování informací a znalostí se shrnují dnes pod pojem umělá inteligence. Umělá inteligence poskytuje efektivní prostředky informačním systémům avšak vytváří si zcela autonomní pole uplatnění v rozmanitých imitacích lidského chování a intelektu. Pro problematiku automatického řízení je nejzajímavější aplikací prostředků umělé inteligence podpora rozhodování při operátorském řízení složitých systémů. Jak složité systémy vyžadují takovouto počítačovou podporu si lze přiblížit příklady činnosti operátorů nejen na věžích dopravních letišť, ale také z automatizovaných výrobních podniků, např. energetických dispečinků, rafinérií apod. Pomocí prostředků umělé inteligence lze nejen efektivně konzultovat, radit, ale také modelovat procesy, jejichž zákonitosti jsou poznány jen částečně. Pro modelování takovýchto procesů se využívají umělé neuronové sítě, jako analogy přírodních neuronových sítí, schopných učit se z příkladů a poskytnutých dat.

Informační systémy s počítačovou podporou pro řízení a zlepšování jakosti a spolehlivosti

V současné době je úspěšnost výrobců stále více podmíněna jejich schopností efektivně a komplexně řešit problematiku jakosti svých produktů (nejen hmotných výrobků, ale i softwaru, služeb apod.). Řízení a zabezpečování jakosti v sobě zahrnuje specifickou oblast problematiky spolehlivosti, chápané obecně jako stálost užitných vlastností produktů během celé doby jejich užívání (vyjadřované např. bezpečností, životností, bezporuchovostí, udržovatelností apod.). Rovněž této problematice je ve výuce oboru věnována systematická pozornost. Absolventi oboru, schopní navrhovat a zavádět

jsou v praxi stále hledanějšími odborníky.

Přesná mechanika a optika

Náplní odvětví je především aplikace teoretických disciplín v odborných specializovaných předmětech, zaměřených na teorii a stavbu mechanických, elektromechanických, optických, optoelektronických přístrojů a zařízení, zdravotnické techniky, manipulační techniky, měřicích přístrojů, čidel a akčních členů řídicích systémů. Výuka technologie se týká výroby a zpracování skla, krystalů, plastů, kompozitů a postupů v oblasti mikromechaniky.

V současnosti, kdy se musí brát do úvahy i ekologická hlediska výroby, dá se s jistotou očekávat rozvoj výroby ve všech oblastech odvětví Přesná mechanika a optika, který vyžaduje to, co je pro Českou republiku typické a výhodné: vysoký podíl duševní a kvalifikované manuální práce a malé materiálové a energetické nároky. S tím související výrobní programy jsou obzvláště výhodné pro malé a střední průmyslové podniky.

V poslední době jsme při návrhu přístrojů svědky interakce mezi přesnou mechanikou, optikou, elektronikou a řídicími systémy. Při pozorném pohledu na náš každodenní život se s výrobky tohoto odvětví setkáváme všude, od hardwarových prvků informačních systémů v zaměstnání, přes používání fotografických přístrojů a recorderů ve volném čase až po audiovizuální zařízení pro večerní dobu relaxace.

K těmto hromadně vyráběným produktům se dále řadí speciální přístroje a zařízení zpravidla vyráběná podle požadavků základního a aplikovaného výzkumu.

Vzhledem k širokému spektru aplikací odvětví je kladen při výchově absolventů důraz na jejich samostatnou tvůrčí práci.


Další zajímavé informace naleznete na stránkách odborů, podílejících se na výuce oboru:

Případné další informace o studijním oboru zodpoví ing. V. Hlaváč.