Požadavky ke zkoušce z AII

Inženýrská informatika

 1. Základní funkční bloky počítače (adresová, datová a řídicí sběrnice, procesor, RAM, ROM, I/O zařízení) a jejich stručné charakteristiky. Adresový prostor a adresové módy.
 2. Model vnitřního uspořádání mikroprocesoru (čítač instrukcí, ALU, registry, dekodér instrukcí, SP). Princip činnosti mikroprocesoru: provedení běžné instrukce, provedení instrukce se zásobníkem (CALL, RET), přerušení.
 3. Architektury počítačů: von Neumannova, multiprocesorové systémy. Architektura RISC.
 4. Vysvětlit základní pojmy z programového vybavení počítačů: bit, byte, instrukce, program, operační systém, kompilátor, interpreter, sestavovací program, strukturované programování, objektově orientované programování, deklarativní programování.
 5. Lokální sítě. Vysvětlení pojmu, základní technické charakteristiky. Popis a princip funkce sítě s kruhovou topologií. Popis a princip funkce CSMA/CD sítí a jejich technické limity.
 6. Datové struktury jazyka Pascal: klasifikace typů (jednoduché - integer, real, char, boolean, pointer, výčtový typ, interval; strukturované - pole, string, record, soubor, množina) a práce s nimi.
 7. Strukturované příkazy a jejich příklady: přiřazovací příkaz, volání funkcí, podmíněné příkazy, příkazy cyklu, složený příkaz, příkaz With.
 8. Statické a dynamické proměnné. Práce s dynamickou pamětí: new, dispose.
 9. Abstraktní datové struktury: zásobník, fronta, hromada, tabulka, seznam, strom. Pojem klíče.
 10. Jednoduchý lineární spojový seznam a operace s ním.
 11. Stromy: binární strom, AVL strom, procházení stromem a hledání v něm, rotace AVL stromu.
 12. B-stromy. Výhody a nevýhody, princip vkládání prvků, příklad použití.
 13. Metody prohledávání: přímé, postupné, půlením. Sentinel. Metoda transformace klíče.
 14. Metody třídění: bublinkové, shell-sort, shake-sort, quick-sort.